การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด โดย นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการชุด ที่ 56

ได้ดำเนินการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ และกล่าวพบปะสมาชิกสหกรณ์ที่มาร่วมประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด มีสมาชิกสามัญ จำนวน 12,815 คน สมาชิกสมทบ 2,257 คน รวมมีสมาชิก จำนวน 15,072 คน มีสินทรัพย์และทุนดเนินการ รวม 29,714,841,117.28 บาท มีกำไรสุทธิ จำนวน 542,012,764.63 บาท (ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566) การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด พร้อมชี้แจงการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ต่างๆ, รายงานการดำเนินคดีคณะกรรมการชุดที่ 49 และชุดที่ 50 , รายงานความคืบหน้าเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิก,คณะกรรมการดำเนินการ,ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่,ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม จำนวน 725 คน

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก