เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน กุมภาพันธ์ 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
    1.     นายคำภู  จัตตุประสาร(นาเชือก)
    2.     นายน้อย  นนติวาล(วาปีปทุม)
    3.     นางคำน้อย  ปาลี(เชียงยืน)
    4.     นายเสถียร  ดังชัยภูมิ(บรบือ)
    5.     นายอวยชัย  อุดมเมฆ(วาปีปทุม)
    6.     นายสาตร  ศรีพรมใต้(เมือง)
    7.     นายพันธมิตร  ศรีจันทร์(บรบือ)
    8.     นายสิริพงศ์  ชัยเอกมงคลเลิศ(เมือง)
    9.     นางกรรณิกา  คันธา(เมือง)
   10.    นายแหวน  คำสามปอนด์(บรบือ)
   11.    นางนาง  ทับวิธร(โกสุมพิสัย)
   12.    นางสัมฤทธิ์  คำงาม(โกสุมพิสัย)
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
    1.     นางละมุล   ถาวรจันทร์(เมือง)
    2.     นายสิริพงศ์   ชัยเอกมงคลเลิศ(เมือง)
    3.     นางกรรณิกา   คันธา(เมือง)
    4.     นางพวงทิพย์   ศรีสังข์(พยัคฆภูมิพิสัย)
    5.     นางนาง   ทับวิธร(โกสุมพิสัย)
    6.     นางเฉวียง   ถนัดค้า(เชียงยืน)
    7.     นายแก้ว   ลมสมบุตร(บรบือ)
    8.     นางสัมฤทธิ์   คำงาม(โกสุมพิสัย)
    9.     นายอนุพงษ์   เทือกทอง(นาดูน)
   10.    นายสังวาลย์   เสตเตมิย์(วาปีปทุม)
   11.    นายชิต   ศรีนาคา(เมือง)
   12.    นายบุญสวน   บัวริวัน(โกสุมพิสัย)
   13.    นายทองลา   ปะธิโก(นาเชือก)
   14.    นางพัฒนา   โพธิ์ประเสริฐ(โกสุมพิสัย)
   15.    นางนวล   แก้วหานาม(เมือง)
   16.    นางบัวศรี   ลดาวัลย์(วาปีปทุม)
   17.    นางบัวเงิน   นุริศักดิ์(กันทรวิชัย)
   18.    นางสังวาล   เกษจ้อย(โกสุมพิสัย)
   19.    นางบุญเลี้ยง   คำทองทิพย์(เมือง)
   20.    นายวิรัช   วงษ์แก้ว(เมือง)
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
    1.     นางสังวาล   เกษจ้อย(โกสุมพิสัย)
    2.     นางบุญ   ภูชื่นแสง(กันทรวิชัย)
    3.     นายอนุพงษ์   เทือกทอง(นาดูน)
    4.     นางบุญเลี้ยง   คำทองทิพย์(เมือง)
    5.     นายเข็ม   โสนะโชติ(กันทรวิชัย)
    6.     นายส่วน   สินไธสง(ยางสีสุราช)
    7.     นางอ่อนสา   เสนานิคม(เมือง)
    8.     นายจันทร์   ประทุมไชย(วาปีปทุม)
    9.     นายสร้อย   รังสี(บรบือ)
   10.    นางสถิตย์   พรรณรัตน์(โกสุมพิสัย)
   11.    นายสายทอง   สืบสิงห์(วาปีปทุม)
   12.    นางมน   มาตย์วังแสง(แกดำ)
   13.    นางหลอด   โถแก้วเขียว(บรบือ)
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีผู้เสียชีวิตได้รับเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
    1.     นายคำภู   จัตตุประสาร(นาเชือก)
    2.     จสอ.ประเสริฐ   เปรมไธสง(นาเชือก)
    3.     นายสาตร   ศรีพรมใต้(พยัคฆภูมิพิสัย)
    4.     นายอวยชัย   อุดมเมฆ(วาปีปทุม)
    5.     นายพันธมิตร   ศรีจันทร์(บรบือ)
    6.     นายเสถียร   ดังชัยภูมิ(บรบือ)
    7.     นางกรรณิกา   คันธา(เมือง)
    8.     นายสิริพงศ์   ชัยเอกมงคลเลิศ(เมือง)
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
    1.     นายปานทอง   ปธิเก(นาเชือก)
    2.     นางสาวเซียมระดา   แก้วทาสี(นาเชือก)
    3.     นายคงเดช   ศิริมาเทพ(แกดำ)
    4.     นายพันธมิตร   ศรีจันทร์(บรบือ)
    5.     นายสาตร   ศรีพรมใต้(พยัคฆภูมิพิสัย)
    6.     นายเสถียร  ดังชัยภูมิ(บรบือ)
    7.     นายอวยชัย   อุดมเมฆ(วาปีปทุม)
    8.     นายคำภู  จัตตุประสาร(นาเชือก)
    9.     จสอ.ประเสริฐ   เปรมไธสง(นาเชือก)
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
    1.     นายวิไล  ไสยลักษณ์(นาดูน)
    2.     นางสุจิตร์  สมจิตศรีปัญญา(เมือง)
    3.     นายดำรงค์  เฉลิมสุข(วาปีปทุม)
    4.     นางทองหงวน  แสนแก้ว(วาปีปทุม)
    5.     นางสาวสุนันทา  มาคิน(เมือง)
    6.     นางอ่อน  พบวันดี(พยัคฆภูมิพิสัย)
    7.     นายด้วง  อันทะโคตร(ยางสีสุราช)
    8.     ร.ต.วิหาร  มาตแท่น(แกดำ)
    9.     นางที  มวลมนตรี(วาปีปทุม)
   10.    นายวิทยา  วารีวิไลธรรม(โกสุมพิสัย)
   11.    นายชู  สืบกินนอน(เชียงยืน)
   12.    นางเฟื้อง  บุญหล้า(โกสุมพิสัย)
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
    1.     นางกรรณิกา   คันธา(เมือง)
    2.     นายสังวาลย์   เสตเตมิย์(วาปีปทุม)
    3.     นายอนุพงษ์   เทือกทอง(นาดูน)
    4.     นายวิรัช   วงษ์แก้ว(เมือง)
    5.     นางสวาท   เทพา(เมือง)
    6.     นายอัศวิน   ภูครองตา(กุดรัง)
    7.     นายเสน่ห์   ศรีวันทา(เมือง)
    8.     นายวิศุทธิ์   ทะวิลา(เชียงยืน)
    9.     นางสถิตย์   พรรณรัตน์(โกสุมพิสัย)
   10.    นางนิภาพร   วงศ์พัฒน์(บรบือ)
   11.    นายประเจน   ทามาตย์(นาดูน)
   12.    นายสัมฤทธิ์   โยวะผุย(เมือง)
  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/03/2019 เวลา  : 16:12 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0603191612REYF21.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save