เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน เมษายน 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเสรี  ไชยปัญหา
    2.     นางสอิ้ง  วิเศษทอง
    3.     นายหนุมาน  ภาแกดำ
    4.     นายทองพิศ  จรรยา
    5.     นายสังวรณ์  บุตรา
    6.     นายธงชัย  ซุบสุวรรณ
    7.     นายชัยชาญ  นามบุดดี
    8.     นายสังคม  วงษ์นอก
    9.     นายไพสิฐ  ภูคงน้ำ
   10.    นายบุญเพ็ง  สิงทอง
   11.    นางบุ่น  แสนวงษ์
   12.    นายสวัสดิ์  พรมแพน
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางบัวจี  ค่าเจริญ
    2.     นายธงชัย  ชุบสุวรรณ
    3.     นายสวัสดิ์  พรมแพน
    4.     นางแสง  รัดจันทอง
    5.     นายชัยชาญ  นามบุดดี
    6.     นายสง่า  รบกล้า
    7.     นายสังคม  วงษ์นอก
    8.     นางสมศรี  ศรีสารคาม
    9.     นายบุญเพ็ง  สิงทอง
   10.    นางเมือง  ลีหล้าน้อย
   11.    นางยอด  วิทักษบุตร
   12.    นางลำดวน  วิจิตรเจริญ
   13.    นายหนุมาน  ภาแกดำ
   14.    นางพรม  เศษรินทร์
   15.    นายวินัย  ทองยืน
   16.    นางหนูฟ่อน  เทียมกลาง
   17.    นายสมจิตร  กองเกิด
   18.    นางไข  ทองศูนย์
   19.    นางมาลี  ราชบุรี
   20.    นายสมาน  สอนทะเดช
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเครื่อง  มนตรี
    2.     นางมี  เวียงคำ
    3.     นายเคน  ดรพล
    4.     ร.ต.สมพงษ์  แก้วเตือนจิตร
    5.     นายชู  อัปมรกัง
    6.     นายสุดที  ชินเนหันหา
    7.     นางเอี่ยม  สีโยแก้ว
    8.     นางกอน  เสริมทรง
    9.     นายคำสี  บุญศรีทุม
   10.    นางอ่อนจันทร์  บ่าพิมาน
   11.    นางคำ  สมบัติชัยแสง
   12.    นายพรหมมา  สีม่วงงาม
   13.    นางปิยดา  สวรรยาพานิช
   14.    นางมาลี  พูลสวัสดิ์
   15.    นางทองลักษณ์  สิงหามาตย์
   16.    นางสุชาดา  พุดหล้า
   17.    นางทอง  ศรีเคนขันธ์
   18.    นางใส  ตีเมืองซ้าย
   19.    นางเพ็ญศรี  สง่า
   20.    นายองอาจ  สรรพอำไพ
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     ร.อ.ทวี  ยาย่อ
    2.     นายหนุมาน  ภาแกดำ
    3.     นายทองพิศ  จรรยา
    4.     นายสวัสดิ์  พรมแพน
    5.     นายบุญเพ็ง  สิงทอง
    6.     นายชัยชาญ  นามบุดดี
    7.     นางบุ่น  แสนวงษ์
    8.     นายไพสิฐ  ภูคงน้ำ
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้   

    1.     นางสอิ้ง  วิเศษทอง
    2.     นายสมจิต  ทิพยชาติ
    3.     นายสวัสดิ์  พรมแพน
    4.     นายชัยชาญ  นามบุดดี
    5.     นางบุ่น  แสนวงษ์
    6.     นายบุญเพ็ง  สิงทอง
    7.     นายหนุมาน  ภาแกดำ
    8.     นายไพสิฐ  ภูคงน้ำ
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางกิมกี่  ศิริไปล์
    2.     นางเสาวลักษณ์  ศรีรัง
    3.     นางบุญเลี้ยง  พิศรี
    4.     นางสุดตา  ทุมดี
    5.     นางจุลัยรัตน์  เหล่าสะพาน
    6.     นางสุภาพ  พบวันดี
    7.     นางบุญโฮม  มิทราวงศ์
    8.     นายอุดม  โสดามรรค
    9.     นายเสถียร  ศีลคุณ
   10.    นางบุญศรี  แพงวิเศษ
   11.    นางชารี  สุขศรี
   12.    นายจันดี  ศรีกระทุ่ม
   13.    นายกำจัด  ศรีธรณ์
   14.    นางทองหนัก  อาจศรี
   15.    นางลัดดา  เชษฐสุราษฏร์
   16.    นางคำหมื่น  มีฐาน  
   17.    นายแสงศร  เรืองศรี
   18.    นางจันทรา  เผื่อนพึ่ง
   19.    นางเสริม  ลาภเจริญ
   20.    นางพรม  พลสอน
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสงวน  ศรีเจริญ
    2.     นายนิพนธ์  ชิณแสน
    3.     นายบุญโฮม  พรมมา
    4.     นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
    5.     นายสุรีย์  ดรศรีจันทร์
    6.     นายอนุกูล  ศิริมาลา
    7.     นายไพบูลย์  ยอดยิ่ง
    8.     นายวาสน์  ไปบน
  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/05/2020 เวลา  : 19:49 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 1305201949UP2M31.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save