เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน พฤษภาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายหนูเทียน  พันธ์ยางน้อย
    2.     นางโลม  เนื่องทะบาล
    3.     นายสมาน  สอนทะเดช
    4.     นายจันทร์  สีลาโคตร
    5.     นายจิตติ  อรรคเศรษฐัง
    6.     นายสงวน  ศรีเจริญ
    7.     นายเซ็ง  ม่วงจำปา
    8.     นายนิพนธ์  ชิณแสน
    9.     นายบุญโฮม  พรมมา
   10.    นางหนู  สีตะ
   11.    นางติ้มทอง  แสนเย็น
   12.    นางแก้ว กันทรสมบูรณ์
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางประวัติ  บุญหลาย
    2.     นายจันทร์  สีลาโคตร
    3.     นางสมร  ลมสมบุตร
    4.     นายไพสิฐ  ภูคงน้ำ
    5.     นางพัน  ปักคำวงษ์สังข์
    6.     นายเซ็ง  ม่วงจำปา
    7.     นางสุดดี  เอื้อราษฐร์
    8.     นายสงวน  ศรีเจริญ
    9.     นางนวล  มหาพรหม
   10.    นายนิพนธ์  ชิณแสน
   11.    นางพรรณศรี  จันทร์ศรี
   12.    นายบุญโฮม  พรมมา
   13.    นางหนู  สีตะ
   14.    นางส่วย  บัวสาย
   15.    นางแก้ว  กันทรสมบูรณ์
   16.    นายบุญทัน  อักษรพัน
   17.    นางเฉลา  จรูญแสง
   18.    นายสุรีย์  ดรศรีจันทร์
   19.    นายคำเติม  สิมลา
   20.    นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทองใบ  ศรีเทพ
    2.     นางทองเข้ม  ฤทธิ์สิงห์
    3.     นางประกอบ  มูลกันยา
    4.     นางมาลี  ดุลนีย์
    5.     นางลำดวน  จันทเดช
    6.     นางแย้มศรี  สุทธิสา
    7.     นางจอม  สีหาบุดโต
    8.     นางดา  อรรถโยโค
    9.     นายธนดล  ถามูลเลศ
   10.    นางสีดา  มนไธสง
   11.    นายทัศน์  สิงหรณ์
   12.    นายถวิล  ภูดินทราย
   13.    นายบุญสม  ปลายขอก
   14.    นายฤทธิ์  บุญเผิ่ง
   15.    นายบุญเลิศ  นีรขันธ์
   16.    นางจันทนา  มาคิน
   17.    นางทองอินทร์  อุปชาบาล
   18.    นายลาน  รินไธสง
   19.    นางพวง  บุญลอด
   20.    นายสมัย  สุดจริง
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายจิตติ  อรรคเศรษฐัง
    2.     นายสงวน  ศรีเจริญ
    3.     นายนิพนธ์  ชิณแสน
    4.     นายสังวร  บุตรา
    5.     นายสุรีย์  ดรศรีจันทร์
    6.     นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
    7.     นายอนุกูล  ศิริมาลา
    8.     นายบุญโฮม  พรมมา
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     ร.อ.ทวี   ยาย่อ
    2.     นายอนุกูล   ศิริมาลา
    3.     นายจิตติ   อรรคเศรษฐัง
    4.     นายนิพนธ์   ชิณแสน
    5.     นายสุวิชัย   มัธยมนันท์
    6.     นายสุรีย์   ดรศรีจันทร์
    7.     นายสงวน   ศรีเจริญ
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางบุญ  นินทะราช
    2.     นายบุญเหลือ  ภาจำปา
    3.     นายประนอม  ศรีจันทร์หล้า
    4.     นายสมชาย  ปาปะเขา
    5.     นางน้อย  สุวรรณศักดิ์
    6.     นายสมศักดิ์  โสนะโชติ
    7.     นางบุด ปะสังติโย
    8.     นายประสิทธิ์  โคสาสุ
    9.     นางปุ่น  ชอุ่มผล
   10.    นางทองใบ  ใจดี
   11.    นายประยูร  ไชยปัญหา
   12.    นางบุญจันทร์  แก้วพิพัฒน์
   13.    นางผาด  เขตบุรี
   14.    นายประดิษฐ์  บุตราช
   15.    นายเฉลิม  วรวงค์
   16.    นางเล็ก  ศิริวรรณา
   17.    นางอ่อนสี  บัวสีกา
   18.    นางอ่อนศรี  ใจทน
   19.    นางสุดใจ  ปาลี
   20.    นายถวิล  ไชยพรม
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสงวน  ศรีเจริญ
    2.     นายนิพนธ์  ชิณแสน
    3.     นายบุญโฮม  พรมมา
    4.     นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
    5.     นายสุรีย์  ดรศรีจันทร์
    6.     นายอนุกูล  ศิริมาลา
    7.     นายไพบูลย์  ยอดยิ่ง
    8.     นายวาสน์  ไปบน
  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/05/2020 เวลา  : 09:22 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 2105200922A3FZW1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save