Facebookหน้าแรก | มีข่าวอะไรใหม่|บุคลากร|ข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ |วารสารสหกรณ์ |ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 1017961 View view 3.230.1.126 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติหน่วยงาน  บันทักเมื่อ 09/05/2020 12:11 น.

 ประวัติหน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด


 

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ใช้อักษรย่อว่า “สอค.มค.” มีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “The Mahasarakham Teachers Thrift Co-operative Limited” (M.T.C.)

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 1102/6 ถนนสมถวิลราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ท้องที่ดำเนินงาน ทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม

 ตราของสหกรณ์รูปสัญลักษณ์


เครื่องหมายสหกรณ์เป็นรูปสัญลักษณ์พระธาตุนาดูนมีทุ่งนาและต้นไทรแทนสัญลักษณ์ของจังหวัด วงกลมภาพคนคล้องแขนแทนความเป็นเกลียวสัมพันธ์เพื่อประสานสามัคคี

 ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม  จำกัด  ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  5  เมษายน  2511   เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่  24 เมษายน  2511  มีสมาชิกเริ่มต้นตั้ง  1,813  คน  เงินค่าหุ้นครั้งแรก 67,890 บาท  อาศัยที่ทำการศึกษาธิการจังหวัด  บนศาลากลางเป็นสำนักงานชั่วคราว  วัสดุครุภัณฑ์  อาศัยร่วมกับสำนักงานศึกษา  ส่วนเจ้าหน้าที่นั้น  เนื่องจากสหกรณ์เริ่มจัดตั้ง  จึงให้ข้าราชการครูมาช่วยปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่  จำนวน  9  คน
                พ.ศ. 2521  มีการกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนผู้จัดการ  ได้บรรจุแต่งตั้ง นางดาวเรือง  สังวรราชทรัพย์  ครูช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้จัดการ  ได้วางรากฐานของสหกรณ์ไว้อย่างมั่นคง  จนในปี  พ.ศ. 2527  ได้รับราชทานโล่ทองคำเป็นสหกรณ์ดีเด่นเป็นอันดับ 1  ของประเทศจากพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

                พ.ศ.2534  ได้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่เนื้อที่ 4  ไร่  และสร้างอาคารสำนักงานมาตรฐานอยู่บริเวณริมคลองสมถวิล  มูลค่าอาคารในช่วงนั้น  จำนวน  50  ล้าน

                พ.ศ.  2540  ผู้จัดการคนเก่าลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

                พ.ศ.  2541  ได้จัดจ้างแต่งตั้ง  นายสมยุทธ  แสงแก่นเพ็ชร์  เป็นผู้จัดการ  มีเจ้าที่ 25  คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่  ที่มาจากการจัดจ้างทั้งหมด  มีคณะกรรมการ 15  คน กิจการได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับเป็นปึกแผ่นมั่นคง  มีทุนหมุนเวียนในธุรกิจถึง  2,695  ล้านบาท  ช่วยเหลือสมาชิกให้มีที่อยู่อาศัย  มียานพาหนะและอาชีพเสริมในครอบครัว  มีการเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งด้วยการถือหุ้นด้วย

                พ.ศ.2548  สหกรณ์ฯ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 24 คน คณะกรรมการฯ15คน มีสมาชิกทั้งหมด9,783  คน  สิ้นปี 2548 มีทุนดำเนินการ  จำนวน  5,743,407,795.50  บาท  มีกำไรสุทธิประจำปี 2548  จำนวน 194,018,716.66  บาท

                พ.ศ. 2549  สหกรณ์ฯมีเจ้าที่ทั้งหมด  25  คน ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน  คณะกรรมการ  15  คน  มีสมาชิกทั้งหมด  9,924  คน  สิ้นปี  2549  มีทุนดำเนินการ  6,040,893,362.56  บาท  มีกำไรสุทธิ  ประจำปี  2549  จำนวน  204,163,824.75  บาท

                พ.ศ. 2550 สหกรณ์ฯมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 23 คน ลูกจ้างชั่วคราว4 คน คณะกรรมการ 15 คน  มีสมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม2550 จำนวน 9,747 คน มีทุนดำเนินการ จำนวน  6,641,569,189.37 บาท

                พ.ศ. 2551 สหกรณ์ฯได้จัดจ้างแต่งตั้ง นายเติมศักดิ์  จันทะจร เป็นผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2551-2558  มีจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  26  คน  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากการจัดจ้างทั้งหมดและลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3  คน  คณะกรรมการ  จำนวน  15  คน  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2551  มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด  9,841  คน  ทุนดำเนินการ  7,890,206,736.23  บาท

                พ.ศ.  2554  สหกรณ์ฯ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  25  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน  คณะกรรมการดำเนินการ15 คน มีสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่  31ธันวาคม  2554  จำนวน 14,739 คน มีทุนดำเนินการ11,673,003,582.65  บาท

                พ.ศ. 2560 สหกรณ์ฯ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 29 คน  ลูกจ้างประจำ 7 คน  คณะกรรมการดำเนินการ  (ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2560) จำนวน 14 คน มีสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560  จำนวน 14,982 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 11,765 คน  สมาชิกสมทบ จำนวน 3,217 คน มีทุนดำเนินการ  20,358,957,297.54 บาท

                ปัจจุบัน พ.ศ.2563  สหกรณ์ฯ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 31 คน  ลูกจ้างประจำ 7 คน  คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 53จำนวน 15 คน มีสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563   จำนวน  14,580 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 12,068 คน  สมาชิกสมทบ จำนวน 2,512 คน มีทุนดำเนินการ  23,639,693,354.49 บาท
 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- มีอะไรใหม่
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- สวัสดิการ สมาชิกเสียชีวิต

- วารสารสหกรณ์
- ผู้ดูแลระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
เลขที่ 1102/6 ถ.สมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ : (043) 711557 , โทรสาร : (043) 722731
ติดต่อผู้ดูแล prmkttc@gmail.com
Facebook    rss feed

ค้นหาผ่าน Google  Click Search !