ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์

:: บันทึกข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ::
รายละเอียดข้อตกลงและข้อมูลผู้ร้องเรียน...     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
1. วัตถุประสงค์ของการรับเรื่องร้องเรียน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
       (1) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก
       (2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและความสัมฤทธิ์ผลต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ
       (3) เพื่อให้มีการปรับปรุงภารกิจของงานให้ทันต่อสถานการณ์ โดยผู้ร้องเรียนได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน
       “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการติดต่อประสานงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
       “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของสหกรณ์ฯ
       “ผู้ร้องทุกข์” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการติดต่อประสานงานภายในสหกรณ์ฯ และลูกค้าทั่วไปของสหกรณ์ฯ
       ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อกับสหกรณ์ฯ ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
       เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต สหกรณ์ฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
       (1) เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังผู้จัดการ และจากนั้นผู้จัดการสหกรณ์ฯ และ/หรือประธานกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหัวข้อร้องเรียน และดำเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนให้กับผู้ได้รับมอบหมายตามหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับข้อร้องเรียน (ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน) โดยไม่แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลข้อร้องเรียน
       (2) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานได้รับมอบหมายตอบข้อร้องเรียนรายงานต่อประธานกรรมการ และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
       (3) แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ
       (4) รวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม จบกระบวนหารร้องเรียน

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ
      ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
นายปราการ เจริญสุรสกล (ประธานกรรมการ) หรือ นายสุวรรณ นนสีลาด (ผู้จัดการ)
โดยส่งจดหมายมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เลขที่ 1102/6 ถนน ริมคลองสมถวิลราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
      ช่องทางที่ 2 ส่งจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งถึง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด โดยส่งมาที่ E-mail: mtc_coop@hotmail.com
      ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด www.mkttc.com (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิก)

6. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 7 วัน
      ทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งเมล์แจ้งให้กับผู้ร้องเรียนทราบในทุกขั้นตอนในการดำเนินการ

7. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
      1. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ประธานกรรมการ และ/หรือผู้จัดการทราบทุกเดือน
      2. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน ในภาพรวมของสหกรณ์ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป

 
  ข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน
  
  
   ชาย   หญิง
  
  
  
  
  
  
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม