เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน ตุลาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายทวี  ไชยรัตน์
    2.     นายสำเนียง  แสนบุดดา
    3.     นายเอี่ยม  ศรีทรัพย์
    4.     น.ส.ทัศนีย์  พรหมแดน
    5.     นายวัชระวงศ์  ชูวงศ์เลิศ
    6.     นายสุนัย  เลขกลาง
    7.     นางพรรณี  ชินวิศวกร
    8.     นางทองมา  แสงซ้าย
    9.     นายชาย  พันธ์ภักดี
   10.    นางกา  จำปาทอง
   11.    นางสุธิดา  จำปาเกตุ
   12.    นายสุเทพ  โทอุดทา
   13.    นายตีรวิท  ใจกล้า
   14.    นางนาง  พลทำ
   15.    นางชุมพร  ปะละฤทธิ์
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสำเนียง  แสนบุดดา
    2.     นายชาย  พันธ์ภักดี
    3.     นางสุธิดา  จำปาเกตุ
    4.     นายวัชระวงศ์  ชูวงศ์เลิศ
    5.     นางผัน  ทัศนภักดิ์
    6.     นายอิ่ม  ใจหาญ
    7.     นายสุเทพ  โทอุดทา
    8.    นางนาง  พลทำ
    9.   นางจันดา  พรมมากุล  
   10.    นางชุมพร  ปะละฤทธิ์
   11.    นางลอง  ลิมปินันทน์
   12.    นางเวิน  สาดแล่น
   13.    นางสิม  วิหงส์
   14.    นางหล่อน  ดรหมั่น
   15.    นายสุวิทย์  วิลาลัย
   16.    นางขุน  โสภวัฒนกุล
   17.    นางอำนวย  ศรีพราว
   18.    นางนาง  เสนาโนฤทธิ์
   19.    นางสมจิตร์  แก้วไชย
   20.    นางบุญเที่ยง  ผาเกตศรี
   21.    นางสมเกียรติ  พยุหะ
   22.    นางปุ่น  ถวิลไพร
   23.    นายสมศักดิ์  ไชยทะเศรษฐ
   24.    นายไชยจิตต์  มัคถาปะกา
   25.    นายสิงห์ทอง  วิชาธรรม
   26.    นางปภากิจ  ฟูเฟื่อง
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุรีย์  ดรศรีจันทร์
    2.     นายคำเติม  สิมลา
    3.     นางปุ่น  ชอุ่มผล
    4.     นายอนุกูล  ศิริมาลา
    5.     นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
    6.     นายไพบูลย์  ยอดยิ่ง
    7.     นายพร  สีระบุตร
    8.     นางทองดี  ชุบสุวรรณ
    9.     นายชัยณรงค์  ชมภูคำ
   10.    นางสุรีย์รัตน์  สังหมื่นเม้า
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเก่ง  ตลาดธานี
    2.     นายเรืองเดช  พวงศรีคุณ
    3.     นายประยุทธ  ขานพล
    4.     นายเรืองชัย  ปนะภูเต
    5.     นางวัลลภา  บุญหล้า
    6.     นางสิงห์  กาลธิษา
    7.     นายสุปัน  กองทอง
    8.     นายสุรพงษ์  สิมลาโคตร
    9.     นายทวี  ไชยรัตน์
   10.    นายพิมล  แก้วพะเนาว์
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทองคำ  ธีรภัคสิริ
    2.     นายพิมล  แก้วพะเนาว์
    3.     นายสุปัน  กองทอง
    4.     นายเรืองชัย  ปนะภูเต
    5.     นายประยุทธ  ขานพล
    6.     นายเก่ง  ตลาดธานี
    7.     นายปัญญา  อันทรินทร์
    8.     นายชัยพัฒน์  บัวคำ
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางกาสม ประกิระนะ
    2.     นายสังวร  บุตรา
    3.     นางจันทร์  กุลแดง
    4.     นายประสาท  ภานุรักษ์
    5.     นายเกี๊ยก  รัฐการวิวัฒน์
    6.     นายสวัสดิ์  พรมแพน
    7.     นางแสง  รัดจันทอง
    8.     นายประสาน  ศิริพันทะ
    9.     นางสอน  สุทธิศาสตร์
   10.    นายชัยชาญ  นามบุดดี
   11.    นางสังคม  วงษ์นอก
   12.    นายบุญเพ็ง  สิงทอง
   13.    นายไพสิฐ  ภูคงน้ำ
   14.    นางบุ่น  แสนวงษ์
   15.    นายหนูเทียน  พันธุ์ยางน้อย
   16.    นายคมสัน  หลาบคำ
   17.    นางโลม  เนื่องทะบาล
   18.    นางลำดวน  วิจิตรเจริญ
   19.    นายสมร  งามมั่ง
   20.    นางลินทอง  วิปัชชา
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายทวี   ไชยรัตน์
    2.     นายสิงห์  กาลธิษา
    3.     นางสุปัน  กองทอง
    4.     นายพิมล  แก้วพะเนาว์
    5.     นายสำเนียง   แสนบุดดา
    6.     นางอุดม   สีอัคฮาต
    7.     นางสาวทัศนีย์   พรหมแดน
    8.     นายสุนัย   เลขกลาง
    9.     นางทองมา   แสงซ้าย
   10.    นางพรรณี   ชินวิศวกร
   11.    นายเรืองชัย   ปนะภูเต
   12.    นายวัชระวงศ์   ชูวงศ์เลิศ
   13.    นางสุธิดา   จำปาเกตุ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 29/10/2020 เวลา  : 19:00 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 29102019003SZ871.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save