เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมีนาคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายดาวเหนือ  บุรีมาศ
    2.     นายเหมือน  ทับสีแก้ว
    3.     นางมงคล  ศรีสารคาม
    4.     นางสวัสดิ์  โพธิ์ออน
    5.     นางพุฒ  แก้วผล
    6.     นายสิปปพรรค์  คำแท่ง
    7.     นายสมชาย  สนธิประสาท
    8.     นายพรชัย  อำไพพร
    9.     นายธงชัย  ตุมร
   10.    นายวิเชียร  ขันแก้ว
   11.    นายสำเนียง  เนาวรัตน์
   12.    นายสุนนท์  สุภพล
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทองหล่อ  แทนกอง
    2.     ร.ต.จำรัส  โยธาภักดี
    3.     นายแสง  ปะกินำหัง
    4.     นายคำผา  คำกอง
    5.     นางปั่น  หาทรัพย์
    6.     นายสวน  ปะถานะ
    7.     นายหาญณรงค์  ดวงเสนา
    8.     นายสรวง  นนตะสี
    9.     นางทอง  ภวภูตานนท์
   10.    นายชูชัย  แสงธะนู
   11.    นางบุญ  สิมลา
   12.    นางน้อย  คำบุญเกิด
   13.    นางสง่า  สินแสง
   14.    นายผา  โมกศรี
   15.    นายดาวเหนือ  บุรีมาศ
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางปัทมา  ดวงพาวัง
    2.     นายลอย  นามลิวัน
    3.     นายสมหล่อวัตร
    4.     นางจงจิต  สมจิตร
    5.     นางทองสุข  โสภารัตน์
    6.     นายธวัชชัย  ทิพย์พิชัย
    7.     นายอภิชาติ  ศรีเกรียง
    8.     นางสายใจ  สิงห์วารี
    9.     นายประเสริฐชาติ  หงษ์ษา
   10.    นางทองสี  แสงสังข์
   11.    นายจรัส  บุตรแสนคม
   12.    นายธำรง  มงคลสินธุ์
   13.    นางลัดดา  อิ่มสุวรรณ
   14.    นายประเสริฐ  ไชยหันขวา
   15.    นายสุพรรณ  เหนือศรี
   16.    นายถาวร  เพียรตั้ง
   17.    นางจันทร์แดง  แย้มโกสุม
   18.    นางบุญสวน  อุปถัมถ์
   19.    นายสอน  คำปลิว
   20.    นายแสงดาว  ศิริโยธา
   21.    นางสุด  โทผาวงษ์
   22.    นายไหล่  เคนหวน
   23.    นางทุมมี  แก้วพะเนาว์
   24.    นางเศียร  ดรสีเนตร
   25.    นางทองม้วน  พิลาชัย
   26.    นางพัด  บุบผามะตะนัง
   27.    นางสังวาล  รัตน์รองใต้
   28.    นายปัญญา  อันทรินทร์
   29.    นางพวง  มนตรีพิลา
   30.    นายประจักษ์  ไชยคำภา
   31.    นางสีนวน  จำปาวะดี
   32.    นางทองคำ  ธีรภัคสิริ
   33.    นายแสน  ดวงลิดี
   34.    นายเรืองเดช  พวงศรีคุณ
   35.    ร.ต.อ.ลิขิต  แสนศรี
   36.    นายเรืองชัย  ปนะภูเต
   37.    นายอำ  แสงประเวช
   38.    นางเหมือน  แอบอิง
   39.    นายประจวบ  ภวภูตานนท์
   40.    นางบัวลอง  แสนเย็น
   41.    นางต่วน  ประจุดทะศรี
   42.    นายวันดี  บุบผามะตะนัง
   43.    นายกวี  วงศ์ลือชา
   44.    นางมยุรี  สุวรรณกูฏ
   45.    นายสุรพงษ์  สิมลาโคตร
   46.    นางพิมพา  มัชปะโม
   47.    นางสายสมร  บุญญาสถิตย์
   48.    นายนรเสฎฐ์  เหลืองอุดมชัย
   49.    นายทวี  ไชยรัตน์
   50.    นายสำเนียง  แสนบุดดา
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายพิทักษ์  ภิบาลสิงห์
    2.     นายสมเพชร  พิมพ์พันธุ์
    3.     นายเฉลิมศักดิ์  ศิริสุนทร
    4.     นายผดุงศักดิ์  จันทเขต
    5.     นายสนอง  ลาสุวรรณ
    6.     นายมาโนช  อุ่นช่วง
    7.     นางบุญทิพย์  ไชยชิน
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทองม่วย  แก้วโพธิ์
    2.     นางยุพิน  พนิชนาพันธุ์
    3.     นางละมัย โตหนองหว้า
    4.     นางบุญทิพย์ ไชยชิน
    5.     นายจำเริญ  เพชรกอง
    6.     นางกรวรรณ  จันทพึ่ง
    7.     นางอุษมณฑ์  บังกาวงษ์
    8.     นางอภิญญา รัตนฐานู
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายพิมพ์  แสนตรี
    2.     นางเหมือน  แอบอิง
    3.     นายประจวบ  ภวภูตานนท์
    4.     นายประยุทธ  ขานพล
    5.     นางบัว  สอนจันทร์
    6.     นายสิงห์  กาลธิษา
    7.     นายอำนวย  บาริศรี
    8.     นางต่วน  ประจุดทะศรี
    9.     นายวันดี  บุบผามะตะนัง
   10.    นายสุปัน  กองทอง
   11.    นางมยุรี  สุวรรณกูฎ
   12.    นางพิมพา  มัชปะโม
   13.    นายลบ  จาระนัย
   14.    นางสายสมร  บุญญาสถิตย์
   15.    นายนรเสฏฐ์  เหลืองอุดมชัย
   16.    นายทวี  ไชยรัตน์
   17.    นายสำเนียง  แสนบุดดา
   18.    นายเอี่ยม  ศรีทรัพย์
   19.    นายวัชระวงศ์  ชูวงศ์เลิศ
   20.    น.ส.ทัศนีย์  พรหมแดน
   21.    นายสุนัย  เลขกลาง
   22.    นางบุญศรี  ดรศรีโยเพชร
   23.    นางพรรณี  ชินวิศวกร
   24.    นางทองมา  แสงซ้าย
   25.    นางกา  จำปาทอง
   26.    นายชาย  พันธ์ภักดี
   27.    นางสุธิดา  จำปาเกตุ
   28.    นางผัน  ทัศนภักดิ์
   29.    นายสุเทพ  โทอุดทา
   30.    นายตีรวิท  ใจกล้า
   31.    นางนาง  พลทำ
   32.    นางชุมพร  ปะละฤทธิ์
   33.    นางจันดา  พรมมากุล
   34.    นางเวิน  สาดแล่น
   35.    นางหล่อน  ดรหมั่น
   36.    นายสุวิทย์  วิลาลัย
   37.    นางขุ่น  โสภวัฒนกุล
   38.    นางอำนวย  ศรีพราว
   39.    นางบุญเที่ยง  ผาเกตศรี
   40.    นางสมเกียรติ  พยุหะ
   41.    นางนาง  เสนาโนฤทธิ์
   42.    นางบุดดี  ปักกาวะเล
   43.    นายสมศักดิ์  ไชยทะเศรษฐ์
   44.    นายสิงห์ทอง  วิชาธรรม
   45.    นายคำดี  วงค์นากลาง
   46.    นายไชยจิตต์  มัดถาปะกา
   47.    นางหนูพลอย  พลภูงา
   48.    นางเชื้อน  ไชยะ
   49.    นางแก่นจันทร์  จันทจร
   50.    นางสุพรรณ  จิตต์น้อม
   51.    นางบัวสี  กรุงภูเวช
   52.    นายประสาท  จันทมูล
   53.    นางฉวีวรรณ  ระวิหังโส
   54.    นางคำหมื่น  มาศงามเมือง
   55.    นางซกคิม  แซ่โค้ว
   56.    นายทวี  อรรถโยโค
   57.    นายประดิษฐ์  อุทัยดา
   58.    นางเพชร  แดนมะโฮง
   59.    นางหนุน  นิลตา
   60.    นายหนูจันทร์  ยศเฮือง
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายวิทูรย์  กันทำ
    2.     นายบุญเลี้ยง  พลจารย์
    3.     นางสง่า  สินแสง
    4.     นายดาวเหนือ  บุรีมาศ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/04/2021 เวลา  : 15:17 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0904211517KOM8X1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save