แผนบริหารงานบุคลากร

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
1.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
2.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
3.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
4.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)
5.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง
6.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน

ระบบบริการสมาชิก