วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

ปณิธาน
เป็นสหกรณ์สีขาว  สะอาด  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนํา บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบริการเป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว บริการแก่สมาชิก
4.สนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
เป็นสหกรณ์ชั้นนํา  มั่นคง เข้มแข็ง  โปร่งใส ให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระบบบริการสมาชิก