วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบริการเป็นเลิศ

พันธกิจ (Mision) 

1. พัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย  รวดเร็ว  บริการแก่สมาชิก
4. สนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก  สังคมและสาธารณประโยชน์

ระบบบริการสมาชิก