คณะกรรมการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และ ฝ่ายจัดการ โด… Read more

เลือกรายการเมนู

Tag  วารสาร     ประกาศ ประกวดราคา      ประชาสัมพันธ์     ภาพกิจกรรม

ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567

ผู้เยี่ยมชม : 570 Read more

ประกาศ : เรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหลักประกันเงินกู้สมาชิก

ผู้เยี่ยมชม : 410 Read more

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และฝ่ายจัดการ โดยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ สหกรณ์ออ… Read more

26 ก.พ. วันสหกรณ์แห่งชาติ

ผู้เยี่ยมชม : 36 Read more

แผนที่ Street View

ศึกษาดูงานด้านระบบการให้บริการสินเชื่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ โดยนาย… Read more

สหกรณ์ฯ มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

สหกรณ์ฯ มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง รองประธานกรรมการ เป็นต… Read more

ประกาศเรื่อง ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

ผู้เยี่ยมชม : 77 Read more

ประกาศ ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

ผู้เยี่ยมชม : 161 Read more

ประกาศ เรื่องรับรองผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

ผู้เยี่ยมชม : 308 Read more
ระบบบริการสมาชิก