วัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
1) เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2) เพื่อให้สหกรณ์มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง
3) เพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วในการให้บริการ
5) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถ ปฏิบัติงานและให้บริการเต็มศักยภาพ
6) เพื่อให้มีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เอื้อต่อการให้บริการแก่สมาชิก

ระบบบริการสมาชิก