คณะกรรมการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และ ฝ่ายจัดการ โดยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ ได้จัดประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เพื่อชี้แจ้งแนวทางการบริหารและดำเนินงานในปี 2567 รายงานงบการการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 รายงานการจ่ายสวัสดิการประจำเดือน และแนะนำคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก