สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ หารือแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายสมมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย นายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ และจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก