แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด มอบหมายให้ นางสาวปณิตา จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายบัญชี และ นายวิรัช ตรีเดช หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็น “ สถานีแก้หนี้” มีหน้าที่กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก