การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และการบริหารการลงทุนกับความท้าทายในอนาคต

นายสมยศ พรเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 และนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ “การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และการบริหารการลงทุนกับความท้าทายในอนาคต” จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมโฆษะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบกับสหกรณ์ในปัจจุบัน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ตลอดทั้งปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธีรุฒน์ ชูช่วย บรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
2. พันตำรวจเอก นายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร บรรยายในหัวข้อ การวิเคราะห์การลงทุน
3. อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม บรรยายในหัวข้อ การแก้ไขหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาประกอบไปด้วย

คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่จากสหกรณออมทรัพย์ต่างๆ ทั้งสิ้น 54 สหกรณ์ จำนวน 310 คน

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก