#ประชุมหัวหน้าหน่วยงานหักเก็บเงิน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการชุด ที่ 57 พร้อมด้วยนายสุวรรณ นนสีลาด ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานหักเก็บเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
– รายงานงบการเงิน งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
– การจัดโครงการสัมมนา และทัศนศึกษาหน่วยงานหักเก็บเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ประจำปี 2567
– แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินตอบแทนหน่วยงานหักเก็บ
– รายงานข้อสังเกตและหารือแนวทางการหักเก็บเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 หน่วยงาน จำนวนกว่า 70 คน

 

 

Related Posts

ระบบบริการสมาชิก